Avís Legal

Dades identificatives

En compliment amb el deure d'informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, l'informem:

• Comercial Domingo Juárez, S.L. . (En endavant, Amarena) és una empresa dedicada a la venda de productes per a gelateria i pastisseria.

• Comercial Domingo Juárez, S.L. es troba inscrita en el Registre Mercantil de TARRAGONA T 2996, F 165, S 8, H T 51012, I / A 1

• Comercial Domingo Juárez, S.L. amb CIF B43564608, és una societat domiciliada a l'efecte de la present informació al Carrer Vicent - Andreu Estellés, 40 (Pol. Ind. Agro Reus), 43202 Reus (Tarragona), i és en l'actualitat l'encarregada de l'explotació, gestió i funcionament del lloc web www.amarena.cat.

Usuaris

L'accés i / o ús d'aquest portal atribueix la condició d'USUARI, que accepta, des d'aquest accés i / o ús, les Condicions Generals d'Ús aquí reflectides.

Ús del portal

www.amarena.cat proporciona l'accés a informacions, serveis o dades (des d'ara, "els continguts") a Internet pertanyents a Amarena, o a tercers als quals l'USUARI pot tenir accés. L'usuari assumeix la responsabilitat de l'ús del portal. L'usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que Amarena ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no emprar-los per:

· Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe ia l'ordre públic.

· Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic il·legal, d'apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans.

· Provocar danys en els sistemes físics i lògics de Amarena, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.

Exclusió de garanties i responsabilitat

Amarena, proveït amb NIF / CIF B43564608, adreça Carrer Vicent - Andreu Estellés, 40 (Pol. Ind. Agro Reus), 43202 Reus (Tarragona), no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús
incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda a la pàgina d'Internet de Amarena.

Amb els límits establerts a la llei, Amarena no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en
les seves pàgines d'Internet.

Els continguts i informació es tracta merament d'un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu dels productes i serveis que s'ofereixen a l'establiment.

Enllaços

La pàgina d'Internet de Amarena (amarena.cat) pot contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts que Amarena no pot controlar. Per tant, Amarena no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers.

Dret d'exclusió

Amarena es reserva el dret a denegar o retirar l'accés a portal i / o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les condicions generals d'ús.

Propietat Intel·lectual i Industrial

Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de Amarena o els seus llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de Amarena.

Tots els signes distintius, marques, noms comercials, continguts, estructura, disseny i forma de presentació dels elements i qualsevol altra informació que aparegui en aquest lloc web són propietat de Amarena per si o com a cessionària i estan protegits pels drets de propietat industrial i intel·lectual

L'usuari té prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública i, en general qualsevol altra forma d'explotació dels elements referits en l'apartat anterior sense autorització expressa de Amarena.

L'usuari s'abstindrà d'emprar mitjans que puguin suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats i que comportin un risc o dany o inutilització del lloc web i / o els seus continguts.

Amarena no es responsabilitza del possible ús inadequat que tercers realitzin d'aquesta pàgina web, ni de la informació que a través d'ella transmetin a tercers. L'ús dels continguts que pugui fer l'usuari i les eventuals conseqüències, danys o perjudicis que poguessin derivar-se, són de l'exclusiva responsabilitat de l'usuari. Amarena s'exclou pels danys i perjudicis de tota naturalesa causats als usuaris per l'ús d'enllaços (links), directoris i eines de recerca, que permeten als usuaris accedir a llocs web pertanyents i / o gestionats per tercers així com de la presència de virus o altres codis maliciosos en els continguts que puguin produir qualsevol tipus de danys en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels usuaris. Amarena es reserva el dret d'exercitar les accions legals que consideri oportunes derivades de qualssevol us il·lícit per part de tercers dels continguts de la seva pàgina web.

Modificacions

Amarena es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats en seu portal.

Generalitats

Amarena perseguirà l'incompliment de les condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

Modificació de les presents condicions i durada

Amarena podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen.

Legislació aplicable i jurisdicció

La relació entre Amarena i l'USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals espanyols.

09/11/2018

Aviso Legal

Datos identificativos

En cumplimiento con el deber de información recogido en artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, le informamos:

•          Comercial Domingo Juárez, S.L. . (en adelante, Amarena) es una empresa dedicada a la venta de productos para heladería y pastelería.

•          Comercial Domingo Juárez, S.L.  se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de TARRAGONA T 2996 , F 165, S 8, H T 51012, I/A 1

•          Comercial Domingo Juárez, S.L. con CIF B43564608, es una sociedad domiciliada a los efectos de la presente información en la Calle Vicent – Andreu Estellés, 40 (Pol. Ind. Agro Reus), 43202 Reus (Tarragona) , y es en la actualidad la encargada de la explotación, gestión y funcionamiento del sitio web www.amarena.cat.

Usuarios

El acceso y/o uso de este portal atribuye la condición de USUARIO, que acepta, desde dicho acceso y/o uso, las Condiciones Generales de Uso aquí reflejadas.

Uso del portal

www.amarena.cat proporciona el acceso a informaciones, servicios o datos (en adelante, "los contenidos") en Internet pertenecientes a AMARENA, o a terceros a los que el USUARIO puede tener acceso. El USUARIO asume la responsabilidad del uso del portal. El USUARIO se compromete a hacer un uso adecuado de los contenidos y servicios que AMARENA ofrece a través de su portal y con carácter enunciativo pero no limitativo, a no emplearlos para:

·         Incurrir en actividades ilícitas, ilegales o contrarias a la buena fe y al orden público.

·         Difundir contenidos o propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico ilegal, de apología del terrorismo o atentatorio contra los derechos humanos.

·         Provocar daños en los sistemas físicos y lógicos de AMARENA, de sus proveedores o de terceras personas, introducir o difundir en la red virus informáticos o cualesquiera otros sistemas físicos o lógicos que sean susceptibles de provocar los daños anteriormente mencionados.

Exclusión de garantías y responsabilidad

Amarena, provisto con NIF/CIF B43564608, dirección
Calle Vicent – Andreu Estellés, 40 (Pol. Ind. Agro Reus), 43202 Reus (Tarragona), no puede asumir ninguna responsabilidad derivada del uso
incorrecto, inapropiado o ilícito de la información aparecida en la página de Internet de Amarena.

Con los límites establecidos en la ley, Amarena no asume ninguna responsabilidad
derivada de la falta de veracidad, integridad, actualización y precisión de los datos o informaciones que se contienen en
sus páginas de Internet.

Los contenidos e información se trata meramente de un servicio ofrecido con carácter informativo y divulgativo de los productos y servicios que se ofrecen en el establecimiento.

Enlaces

La página de Internet de Amarena (amarena.cat) puede contener enlaces (links) a otras páginas de terceras partes que Amarena no puede controlar. Por lo tanto,
Amarena no puede asumir responsabilidades por el contenido que pueda aparecer en
páginas de terceros.

Derecho de exclusión

Amarena se reserva el derecho a denegar o retirar el acceso a portal y/o los servicios ofrecidos sin necesidad de preaviso, a instancia propia o de un tercero, a aquellos usuarios que incumplan las Condiciones Generales de Uso.

Propiedad Intelectual e Industrial

Los textos, imágenes, sonidos, animaciones, software y el resto de contenidos incluidos en este website son propiedad
exclusiva de AMARENA o sus licenciantes. Cualquier acto de transmisión, distribución,
cesión, reproducción, almacenamiento o comunicación pública total o parcial, debe contar con el consentimiento expreso de AMARENA.

Todos los signos distintivos, marcas, nombres comerciales, contenidos, estructura, diseño y forma de presentación de los elementos y cualquier otra información que aparezca en este sitio Web son propiedad de AMARENA por sí o como cesionaria y están protegidos por los derechos de propiedad industrial e intelectual

El usuario tiene prohibida la reproducción, transformación, distribución, comunicación pública y, en general cualquier otra forma de explotación de los elementos referidos en el apartado anterior sin autorización expresa de AMARENA.

El usuario se abstendrá de emplear medios que puedan suprimir, alterar, eludir o manipular cualesquiera dispositivos de protección o sistemas de seguridad que puedan estar instalados y que comporten un riesgo o daño o inutilización del sitio Web y/o sus contenidos.

AMARENA no se responsabiliza del posible uso inapropiado que terceros realicen de esta página Web, ni de la información que a través de ella transmitan a terceros. El uso de los contenidos que pueda hacer el usuario y las eventuales consecuencias, daños o perjuicios que pudiesen derivarse, son de la exclusiva responsabilidad del usuario. AMARENA se excluye por los daños y perjuicios de toda naturaleza causados a los usuarios por el uso de enlaces (links), directorios y herramientas de búsqueda, que permiten a los usuarios acceder a sitios Web pertenecientes y/o gestionados por terceros así como de la presencia de virus u otros códigos maliciosos en los contenidos que puedan producir cualquier tipo de daños en el sistema informático, documentos electrónicos o ficheros de los usuarios. AMARENA se reserva el derecho de ejercitar las acciones legales que considere oportunas derivadas de cualesquiera usos ilícitos por parte de terceros de los contenidos de su página web.

Modificaciones

AMARENA se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso las modificaciones que considere oportunas en su portal, pudiendo cambiar, suprimir o añadir tanto los contenidos y servicios que se presten a través de la misma como la forma en la que éstos aparezcan presentados o localizados en su portal.

Generalidades

AMARENA perseguirá el incumplimiento de las condiciones así como cualquier utilización indebida de su portal ejerciendo todas las acciones civiles y penales que le puedan corresponder en derecho.

Modificación de las presentes condiciones y duración

AMARENA podrá modificar en cualquier momento las condiciones aquí determinadas, siendo debidamente publicadas como aquí aparecen.

Legislación aplicable y jurisdicción

La relación entre AMARENA y el USUARIO se regirá por la normativa española vigente y cualquier controversia se someterá a los Juzgados y Tribunales españoles

 

09/11/2018

Política de cookies

ANTECEDENTES

De conformidad con la normativa española que regula el uso de cookies en relación a la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, recogida en el Real Decreto Ley 13/2012 del 30 de marzo, le informamos sobre las cookies utilizadas en el sitio web de Comercial Domingo Juárez, S.L. (también el prestador) y el motivo de su uso. Asimismo, le informa de que al navegar en el Sitio Web usted está prestando su consentimiento para poder utilizarlas.

¿QUÉ SON LAS COOKIES?

Una cookie es un fichero que se descarga en su ordenador al acceder a determinadas páginas web. Las cookies permiten a una página web, entre otras cosas, almacenar y recuperar información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y, dependiendo de la información que contengan y de la forma en que utilice su equipo, pueden utilizarse para reconocer al usuario. Las cookies se asocian únicamente a un usuario anónimo y su ordenador o dispositivo y no proporcionan referencias que permitan conocer sus datos personales.

COOKIES AFECTADAS PER LA NORMATIVA Y COOKIES EXENTAS

Según la directiva de la UE, las cookies que requieren el consentimiento informado por parte del usuario son las cookies de analítica y las de publicidad y afiliación, quedando exceptuadas las de carácter técnico y las necesarias para el funcionamiento del sitio web o la prestación de servicios expresamente demandados por el usuario.

TIPOS DE COOKIES

a) Según la entidad que las gestione, hay Cookies propias (aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o dominio gestionado por el propio editor y desde el que se presta el servicio Solicitado por el usuario) y de terceros (las que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o dominio que no es gestionado por el editor, sino por otra entidad que trata los datos obtenidos través de las cookies).

b) Según el tiempo que permanecen activas, existen las de sesión (diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el usuario accede a una página web) y las persistentes (en las que los datos se almacenan en el terminal y pueden ser accedidos y tratados durante un periodo definido por el responsable de la cookie -puede ir de unos minutos a varios años-).

c) Según la finalidad para la que traten la información que recopilan, pueden ser:
– Cookies técnicas (necesarias para el uso de la web y la prestación del servicio contratado),
– Cookies de personalización (que permiten al usuario acceder al servicio con características predefinidas, como por ejemplo el idioma, tipo de navegador, configuración regional, etc.)
– Cookies de análisis (recogen información el uso que se realiza de la web),
– Cookies publicitarias (recogen información sobre las preferencias y elecciones personales de los usuarios),
– Cookies de afiliados (permiten realizar un seguimiento de las visitas procedentes de otras webs, con las que el sitio web establece un contrato de afiliación).

TIPOS DE COOKIES UTILIZADAS POR ESTE SITIO WEB

Las cookies utilizadas en nuestro sitio web son de sesión y de terceros, y nos permiten almacenar y acceder a información relativa al idioma, el tipo de navegador utilizado, y otras características generales predefinidas por el usuario, así como seguir y analizar la actividad que lleva a cabo para mejorar y prestar nuestros servicios de una manera más eficiente y personalizada. Las cookies usadas tienen, en todo caso, carácter temporal, con la única finalidad de hacer más eficaz la navegación. En ningún caso estas cookies proporcionan por sí mismas datos de carácter personal y no se usan para la recogida de los mismos.

La utilización de las cookies ofrece ventajas, como, por ejemplo:
– facilita al usuario la navegación y el acceso a los diferentes servicios que ofrece este sitio web;
– evita al usuario tener que configurar las características generales predefinidas cada vez que accede al sitio web; y
– favorece la mejora del funcionamiento y de los servicios prestados a través de este sitio web, tras el correspondiente análisis de la información obtenida a través de las cookies instaladas.

Al acceder a nuestra web se le informa que si sigue navegando se le instalarán diversas cookies de terceros consintiendo así la instalación de determinadas cookies que tendrán como única finalidad la de registrar el acceso a nuestro sitio web para la realización de estadísticas anónimas sobre las visitas, recopilando información siempre de forma anónima. No es necesario que acepte la instalación de estas cookies, podrá navegar igualmente por toda nuestra web.

En diversas secciones de nuestra web se podrán instalar cookies de redes sociales, en concreto las siguientes:

 • Cookie de Facebook, según lo dispuesto en su política de cookies.
 • Cookie de Instagram, según lo dispuesto en su página sobre el uso de las cookies.
 • Cookie de Google Maps, según lo dispuesto en su página sobre qué tipo de cookies utilizan.
 • Cookie de Tripadvisor, según lo dispuesto en su página sobre qué tipo de cookies utilizan.

 Al final de la página podrás ver con detalle las cookies que utiliza esta web

Esta web esta conectada con google analytics para recopilar datos de las visitas y comportamiento de las mismas en cada página y/o post de esta web. Puede leer la Política de Privacidad de Google Analytics

Si lo deseas puedes inhabilitar el seguimiento de Google Analytics mediante este complemento para el navegador ofrecido por Google. Con esta herramienta podrás desabilitar que google analytics recopile datos de tu web

REVOCACIÓN

En todo momento podrá acceder a la configuración de su navegador aceptando o rechazando todas las cookies, o bien seleccionar aquéllas cuya instalación admite y cuáles no, siguiendo uno de los siguientes procedimientos, que depende del navegador que utilice:

 • Google Chrome (en el Menú Herramientas):
  Configuración > Mostrar opciones avanzadas > Privacidad (Configuración de contenido) > Cookies: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktopandhl=es
 • Microsoft Internet Explorer (en el Menú Herramientas):
  Opciones de Internet > Privacidad > Avanzada: https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
 • Firefox:
  Opciones > Privacidad > Cookies: https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-preferencias
 • Safari, iPad y iPhone:
  Preferencias > Privacidad: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=es_ES
 • Opera:
  Configuración > Opciones > Avanzado > Cookies: http://help.opera.com/Windows/12.00/es-ES/cookies.html

Estos navegadores están sometidos a actualizaciones o modificaciones, por lo que no podemos garantizar que se ajusten completamente a la versión de su navegador. También puede ser que utilice otro navegador no contemplado en estos enlaces como Konqueror, Arora, Flock, etc. Para evitar estos desajustes, puede acceder directamente desde las opciones de su navegador, generalmente en el menú de “Opciones” en la sección de “Privacidad”. (Por favor, consulte la ayuda de su navegador para más información).

DESACTIVACIÓN/ACTIVACIÓN Y ELIMINACIÓN DE COOKIES

Para restringir o bloquear las cookies, se hace a través de la configuración del navegador.
Si no desea que los sitios web pongan ninguna cookie en su equipo, puede adaptar la configuración del navegador de modo que se le notifique antes de que se coloque ninguna cookie. De igual modo, puede adaptar la configuración de forma que el navegador rechace todas las cookies, o únicamente las cookies de terceros. También puede eliminar cualquiera de las cookies que ya se encuentren en el equipo. Tenga en cuenta que tendrá que adaptar por separado la configuración de cada navegador y equipo que utilice.

Tenga en cuenta que, si no desea recibir cookies, ya no podremos garantizar que nuestro sitio web funcione debidamente. Puede que algunas funciones del sitio se pierdan y es posible que ya no pueda ver ciertos sitios web.

Cada navegador posee un método distinto para adaptar la configuración. Si fuera necesario, consulte la función de ayuda del navegador para establecer la configuración correcta.
Para desactivar las cookies en el teléfono móvil, consulte el manual del dispositivo para obtener más información.
Puede obtener más información sobre las cookies en Internet, http://www.aboutcookies.org/.

Teniendo en cuenta la forma en la que funciona Internet y los sitios web, no siempre contamos con información de las cookies que colocan terceras partes a través de nuestro sitio web. Esto se aplica especialmente a casos en los que nuestra página web contiene lo que se denominan elementos integrados: textos, documentos, imágenes o breves películas que se almacenan en otra parte, pero se muestran en nuestro sitio web o a través del mismo.

Por consiguiente, en caso de que se encuentre con este tipo de cookies en este sitio web y no estén enumeradas en la lista anterior, le rogamos que nos lo comunique. O bien póngase en contacto directamente con el tercero para pedirle información sobre las cookies que coloca, la finalidad y la duración de la cookie, y cómo ha garantizado su privacidad.

 

NombreTipoCaducidadPropiedadDescripción
TableTableTableTableTable
TableTableTableTableTable
TableTableTableTableTable
TableTableTableTableTable
TableTableTableTableTable
TableTableTableTableTable
viewed_cookie_policyTécnica1 añoTerceros, Cookie-law-infoCookies de uso interno necesaria para el funcionamiento de la visualización de la política de cookies de la web.

 

24/05/2018

Política de Privadesa

La visita a aquest lloc web no implica que l'usuari estigui obligat a facilitar cap informació. En el cas que l'usuari faciliti alguna informació de caràcter personal, les dades recollides en aquest lloc web seran tractades de forma lleial i lícita amb subjecció en tot moment als principis i drets recollits en el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril, General de Protecció de Dades (RGPD) i la resta de normativa aplicable.

En compliment del que disposa l'article 13 del RGPD t'informem del següent:

Responsable

 • COMERCIAL DOMINGO JUÁREZ, S.L. (des d'ara, Amarena)
 • Direcció: Carrer Vicent - Andreu Estellés, 40 (Pol Ind Agro Reus), 43206 Reus, Tarragona
 • Telèfon de contacte: 977 34 44 23 / 620 91 19 17

Protecció de dades de caràcter personal segons la LOPD

Amarena, en aplicació de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, s'informa que les dades personals que es recullen a través dels formularis del lloc web: www.amarena.cat, s'inclouen en els fitxers automatitzats específics d'usuaris dels serveis de Amarena.

La recollida i tractament automatitzat de les dades de caràcter personal té com a finalitat el manteniment de la relació comercial i l'acompliment de tasques d'informació, formació, assessorament i altres activitats pròpies de Amarena.

Aquestes dades únicament seran cedides a aquelles entitats que siguin necessàries amb l'únic objectiu de donar compliment a la finalitat anteriorment exposada.

Amarena adopta les mesures necessàries per garantir la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades d'acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació dels mateixos.

L'usuari podrà en qualsevol moment exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat i oblit reconeguts en el citat Reglament (UE). L'exercici d'aquests drets pot realitzar el propi usuari a través d'email a: [email protected] o a l'adreça: Carrer Vicent - Andreu Estellés, 40 (Pol Ind Agro Reus), 43206 Reus, Tarragona

L'usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certes i correctes, i es compromet a mantenir-les actualitzades, comunicant els canvis a Amarena.

Finalitat del tractament de les dades personals:

Amb quina finalitat tractarem les teves dades personals?

En Amarena, tractarem les teves dades personals demanades a través del lloc web amb les següents finalitats:

 • En cas de petició d'informació mitjançant correu electrònic sobre béns i serveis oferts a través d'Amarena, utilitzarem aquestes dades per mantenir la relació contractual, així com la gestió, administració, informació, prestació i millora del servei.
 • En cas de petició d'informació mitjançant les xarxes socials sobre béns i serveis oferts a través d'Amarena, utilitzarem aquestes dades per mantenir la relació contractual, així com la gestió, administració, informació, prestació i millora del servei. (Llegir Política de xarxes socials més avall)

Et recordem que pots oposar-te a l'enviament de comunicacions comercials per qualsevol via i en qualsevol moment, remetent un correu electrònic a l'adreça indicada anteriorment.

Per quant de temps es conserven les dades personals recollides?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o no demanis la seva supressió i durant el termini pel qual es puguin derivar responsabilitats legals pels serveis prestats.

Legitimació:

El tractament de les teves dades es realitza amb les següents bases jurídiques que legitimen el mateix:

 1. La sol·licitud d'informació i / o la contractació dels serveis de Amarena, els termes i condicions es posaran a la teva disposició en tot cas, de forma prèvia a una eventual contractació.
 2. El consentiment lliure, específic, informat i inequívoc, en tant que et vam informar posant a la teva disposició la present política de privacitat, que després de la lectura de la mateixa, en cas d'estar conforme, pots acceptar mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa, com el marcat d'una casella disposada a aquest efecte.

En cas que no ens facilitis les teves dades o el facis de forma errònia o incompleta, no podrem atendre la teva sol·licitud, resultant del tot impossible proporcionar la informació sol·licitada o dur a terme la petició sol·licitada per vostè.

Destinataris:

Les dades no es comunicaran a cap tercer aliè a Amarena, llevat obligació legal.

Com encarregats de tractament, tenim contractats als següents proveïdors de serveis, havent-se compromès al compliment de les disposicions normatives, d'aplicació en matèria de protecció de dades, en el moment de la seva contractació:

 •  (TU TIENDA HOSTING) Cubenode System S.L, amb domicili a C/ La trucha, Edificio Victoria , 3-5ºA , 18015 Granada (Granada), NIF/CIF nº B19578707 , presta serveis d'allotjament web.
  • Pots consultar la política de privacitat i altres aspectes legals de la companyia en el següent enllaç: https://tutiendahosting.com/politica-de-privacidad.php  
 • (WEB EMPRESA)    Webempresa Europa S.L., amb domicili en C/ Almagro 11 6º 7ª 1 . 28010 Madrid (MADRID), NIF/CIF nº B65739856, presta serveis de la gestió del domini del portal.
  • Pots consultar la política de privacitat i altres aspectes legals de la companyia en el següent enllaç: https://www.webempresa.com/aviso-legal.html
 • (TRIPADVISOR) TRIPADVISOR SPAIN SL, amb domicili en C/ AUSIAS MARCH, 148 -150PLANTA 4-7.08013,BARCELONA NIF/CIF nº B85760569, presta serveis de la gestió de les opinions i comentaris dels nostres clients com a servei de suport.
  • Pots consultar la política de privacitat i altres aspectes legals de la companyia en el següent enllaç: https://tripadvisor.mediaroom.com/es-privacy-policy
 • (Asessoría/Gestoría)  L'empresa contractada tractarà les dades amb l'única finalitat de realitzar els seus serveis d'assessoria / gestoria a Comercial Domingo Juárez, S.L. i sempre en el marc de compliment de la normativa de protecció de dades i respectant un acord de confidencialitat.

Drets dels interessats:

L'interessat té els drets següents:

 • Podrà sol·licitar informació sobre les dades de caràcter personal emmagatzemats que li concerneixin (accés)
 • Podrà sol·licitar que es corregeixi la inexactitud de les seves dades personals. (Rectificació)
 • Podrà sol·licitar l'eliminació o limitació del tractament de les seves dades personals i (supressió i limitació)
 • També pot sol·licitar que se li posin a disposició les seves dades personals en un format estructurat, corrent i de lectura mecànica. (Portabilitat)

Per a això haurà d'enviar un escrit adjuntant una còpia del DNI o document que l'identifiqui, a l'adreça Carrer Vicent - Andreu Estellés, 40 (Pol Ind Agro Reus), 43206 Reus, Tarragona o també a través del nostre correu electrònic [email protected]

L'interessat també té dret a presentar una reclamació davant les autoritats de protecció de dades (Agència Espanyola de Protecció de Dades). No obstant això, qualsevol qüestió relacionada amb les dades el convidem a contactar amb nosaltres per solucionar-la.

Dades recopilades per usuaris dels serveis

En els casos en què l'usuari inclogui fitxers amb dades de caràcter personal en els servidors d'allotjament compartit, Amarena no es fa responsable de l'incompliment per part de l'usuari del RGPD.

Retenció de dades en conformitat a la LSSI

Amarena informa que, com a prestador de servei d'allotjament de dades i en virtut del que estableix la Llei 34/2002 de 11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI), reté per un període màxim de 12 mesos la informació imprescindible per identificar l'origen de les dades allotjades i el moment en què es va iniciar la prestació del servei. La retenció d'aquestes dades no afecta el secret de les comunicacions i només podran ser utilitzats en el marc d'una investigació criminal o per a la salvaguarda de la seguretat pública, posant-se a disposició dels jutges i / o tribunals o del Ministeri que així els requereixi .

La comunicació de dades a les Forces i Cossos de l'Estat es farà en virtut al que disposa la normativa sobre protecció de dades personals.

Drets propietat intel·lectual Amarena

Amarena és titular de tots els drets d'autor, propietat intel·lectual, industrial, "know how" i tots els altres drets guarden relació amb els continguts del lloc web www.amarena.cat i els serveis oferts en el mateix, així com dels programes necessaris per a la seva implementació i la informació relacionada.

No es permet la reproducció, publicació i / o ús no estrictament privat dels continguts, totals o parcials, del lloc web www.amarena.cat sense el consentiment previ i per escrit.

Propietat intel·lectual del programari

Amarena disposa dels drets d'explotació i propietat intel·lectual necessaris del programari.

L'usuari no adquireix cap dret o llicència pel servei contractat, sobre el programari necessari per a la prestació del servei, ni tampoc sobre la informació tècnica de seguiment del servei, excepció feta dels drets i llicències necessaris per al compliment dels serveis contractats i únicament durant la durada dels mateixos.

Per a tota actuació que excedeixi el compliment del contracte, l'usuari necessita autorització per escrit per part de Amarena, quedant prohibit a l'usuari accedir, modificar, visualitzar la configuració, estructura i fitxers dels servidors propietat de Amarena, assumint la responsabilitat civil i penal derivada de qualsevol incidència que es pogués produir en els servidors i sistemes de seguretat com a conseqüència directa d'una actuació negligent o maliciosa per part seva.

Propietat intel·lectual dels continguts allotjats

Es prohibeix l'ús contrari a la legislació sobre propietat intel·lectual dels serveis prestats per Amarena i, en particular de:

 • La utilització que resulti contrària a les lleis espanyoles o que infringeixi els drets de tercers.
 • La publicació o la transmissió de qualsevol contingut que, segons el parer de Amarena, resulti violent, obscè, abusiu, il·legal, racial, xenòfob o difamatori.
 • Els cracks, números de sèrie de programes o qualsevol altre contingut que vulneri drets de la propietat intel·lectual de tercers.
 • La recollida i / o utilització de dades personals d'altres usuaris sense el seu consentiment exprés o contravenint el que disposa Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació dels mateixos.
 • La utilització del servidor de correu del domini i de les adreces de correu electrònic per a l'enviament de correu massiu no desitjat.

L'usuari té tota la responsabilitat sobre el contingut de la seva web, la informació transmesa i emmagatzemada, els enllaços d'hipertext, les reivindicacions de tercers i les accions legals en referència a propietat intel·lectual, drets de tercers i protecció de menors.

L'usuari és responsable respecte a les lleis i reglaments en vigor i les regles que tenen a veure amb el funcionament del servei en línia, comerç electrònic, drets d'autor, manteniment de l'ordre públic, així com a principis universals d'ús d'Internet.

L'usuari indemnitzarà Amarena per les despeses que generés la imputació de Amarena en alguna causa que fos responsabilitat a l'usuari, inclosos honoraris i despeses de defensa jurídica, fins i tot en el cas d'una decisió judicial no definitiva.

Protecció de la informació allotjada

Amarena realitza còpies de seguretat dels continguts allotjats en els seus servidors, però no es responsabilitza de la pèrdua o l'esborrat accidental de les dades per part dels usuaris. De la mateixa manera, no garanteix la reposició total de les dades esborrats pels usuaris, ja que les dades esmentades podrien haver estat suprimits i / o modificats durant el període del temps transcorregut des de l'última còpia de seguretat.

Els serveis oferts, excepte els serveis específics de backup, no inclouen la reposició dels continguts conservats en les còpies de seguretat realitzades per Amarena, quan aquesta pèrdua sigui imputable a l'usuari; en aquest cas, es determinarà una tarifa d'acord amb la complexitat i volum de la recuperació, sempre prèvia acceptació de l'usuari.

La reposició de dades esborrats només està inclosa en el preu del servei quan la pèrdua del contingut sigui deguda a causes atribuïbles a Amarena

Política a les Xarxes Socials

Amarena Disposa d'un perfil corporatiu a les Xarxes socials Facebook, Youtube i Instagram.

Així, en Virtut el Disposa el Reglament Europeu de Protecció de Dades 679/2016, l'entitat és "Responsable del Tractament de Les seves dades" amb Motiu de l'existència d'aquests Perfils a les Xarxes socials i el fet que ens segueixi i puguem seguir, també.

Això vol dir que, si decideix incorporar el seu perfil corporatiu com a seguidor o donant un "Like" o un "M'agrada" en els nostres continguts o perfils, accepta la present política, on li expliquem els seus drets i sobre com fem servir les seves dades.

En qualitat de responsable del tractament de les seves dades, garantim la CONFIDENCIALITAT al TRACTAMENT i el compliment dels seus drets, tot sempre sota a l'efecte del reglament abans esmentat.

D'altra banda, l'informem que utilitzarem aquestes Xarxes socials per anunciar les notícies o informació rellevants relacionades amb els productes i novetats i informació d'interès que succeeixen a Amarena; o bé sobre temes que considerem que poden ser del seu interès. Emprant els funcionalitats d'aquestes plataformes, és possible que en el seu mur o perfil, vegi publicades notícies amb aquest tipus d'informació.

Ara bé, també li fem saber que no hi ha cap vincle entre Amarena i aquestes plataformes o Xarxes socials, de manera que acceptarà la seva política d'ús i condicions un cop accedeixi a les mateixes i / o validi els seus avisos, termes i condicions en el procediment de registre. Així, Amarena no serà mai responsable per l'ús o tractament de les dades que es faci fora de l'estricta relació i prestacions de serveis indicades en aquesta política.

Política de Galetes

Amarena utilitza galetes de tercers per al seguiment i millora de determinada funcionalitats i serveis. Pot consultar aquesta política accedint des de qualsevol pàgina del nostre web des del menú inferior.

Comunicacions comercials

En aplicació de la LSSI. Amarena no enviarà comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o altre mitjà de comunicació electrònica equivalent que prèviament no haguessin estat sol·licitades o expressament autoritzades pels destinataris de les mateixes.

En el cas d'usuaris amb els quals hi hagi una relació contractual prèvia, Amarena sí està autoritzat l'enviament de comunicacions comercials referents a productes o serveis de Amarena que siguin similars als que inicialment van ser objecte de contractació amb el client.

En tot cas, l'usuari, després d'acreditar la seva identitat, podrà sol·licitar que no se li faci arribar més informació comercial a través dels canals d'Atenció al Client.

Modificació de la present política de privacitat

Amarena es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a futures novetats legislatives o jurisprudencials, així com per a futurs usos que pogués realitzar de les dades personals dels Usuaris de la pàgina web.

En cas que aquesta modificació afectés pel que fa al tractament de les seves dades, per exemple, perquè es pretén realitzar algun tractament addicional dels mateixos, no informat prèviament, procediríem a notificar-li d'aquesta realitat perquè indiqui la seva conformitat o disconformitat.

Es recomana a l'Usuari, en tot cas, que procedeixi a la lectura de la Política de Privacitat de la nostra pàgina web cada vegada que accedeixi.

24/05/2018

Política de Privacidad

La visita a este sitio Web no implica que el usuario esté obligado a facilitar ninguna información. En el caso de que el usuario facilite alguna información de carácter personal, los datos recogidos en este sitio web serán tratados de forma leal y lícita con sujeción en todo momento a los principios y derechos recogidos en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, General de Protección de Datos (RGPD) y demás normativa aplicable.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13 del RGPD te informamos de lo siguiente:

Responsable

·         COMERCIAL DOMINGO JUÁREZ, S.L. (en adelante, Amarena)

·         Dirección: Calle Vicent - Andreu Estellés, 40 (Pol Ind Agro Reus), 43206 Reus, Tarragona

·         Teléfono de contacto: 977 34 44 23 / 620 91 19 17

Protección de datos de carácter personal según la LOPD

Comercial Domingo Juárez, S.L. (en adelante, Amarena), en aplicación de la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, informa que los datos personales que se recogen a través de los formularios del Sitio web: www.amarena.cat, se incluyen en los ficheros automatizados específicos de usuarios de los servicios de Amarena.

La recogida y tratamiento automatizado de los datos de carácter personal tiene como finalidad el mantenimiento de la relación comercial y el desempeño de tareas de información, formación, asesoramiento y otras actividades propias de Amarena.

Estos datos únicamente serán cedidos a aquellas entidades que sean necesarias con el único objetivo de dar cumplimiento a la finalidad anteriormente expuesta.

Amarena adopta las medidas necesarias para garantizar la seguridad, integridad y confidencialidad de los datos conforme a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de los mismos.

El usuario podrá en cualquier momento ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad y olvido reconocidos en el citado Reglamento (UE). El ejercicio de estos derechos puede realizarlo el propio usuario a través de email a: [email protected] o en la dirección: Calle Vicent - Andreu Estellés, 40 (Pol Ind Agro Reus), 43206 Reus, Tarragona

El usuario manifiesta que todos los datos facilitados por él son ciertos y correctos, y se compromete a mantenerlos actualizados, comunicando los cambios a AMARENA.

Finalidad del tratamiento de los datos personales:

¿Con qué finalidad trataremos tus datos personales?

En AMARENA , trataremos tus datos personales recabados a través del Sitio Web con las siguientes finalidades:

1.       En caso de petición de información mediante correo electrónico sobre bienes y servicios ofertados a través de AMARENA, utilizaremos esos datos para mantener la relación contractual, así como la gestión, administración, información, prestación y mejora del servicio.

2.      En caso de petición de información mediante las redes sociales sobre bienes y servicios ofertados a través de AMARENA, utilizaremos esos datos para mantener la relación contractual, así como la gestión, administración, información, prestación y mejora del servicio.(Leer Política de redes sociales más abajo)

Te recordamos que puedes oponerte al envío de comunicaciones comerciales por cualquier vía y en cualquier momento, remitiendo un correo electrónico a la dirección indicada anteriormente.

¿Por cuánto tiempo se conservan los datos personales recabados?

Los datos personales proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o no solicites su supresión y durante el plazo por el cuál pudieran derivarse responsabilidades legales por los servicios prestados.

Legitimación:

El tratamiento de tus datos se realiza con las siguientes bases jurídicas que legitiman el mismo:

1.       La solicitud de información y/o la contratación de los servicios de Amarena, cuyos términos y condiciones se pondrán a tu disposición en todo caso, de forma previa a una eventual contratación.

2.       El consentimiento libre, específico, informado e inequívoco, en tanto que te informamos poniendo a tu disposición la presente política de privacidad, que tras la lectura de la misma, en caso de estar conforme, puedes aceptar mediante una declaración o una clara acción afirmativa, como el marcado de una casilla dispuesta al efecto.

En caso de que no nos facilites tus datos o lo hagas de forma errónea o incompleta, no podremos atender tu solicitud, resultando del todo imposible proporcionarte la información solicitada o llevar a cabo la petición solicitada por usted.

Destinatarios:

Los datos no se comunicarán a ningún tercero ajeno a AMARENA, salvo obligación legal.

Como encargados de tratamiento, tenemos contratados a los siguientes proveedores de servicios, habiéndose comprometido al cumplimiento de las disposiciones normativas, de aplicación en materia de protección de datos, en el momento de su contratación:

 •  (TU TIENDA HOSTING) Cubenode System S.L, con              domicilio en C/ La trucha, Edificio Victoria , 3-5ºA , 18015 Granada (Granada), NIF/CIF nº B19578707 , presta servicios de Alojamiento Web - Hosting.
  • Puede consultar la política de privacidad y demás aspectos legales de la compañía en el siguiente enlace: https://tutiendahosting.com/politica-de-privacidad.php  
 • (WEB EMPRESA)         Webempresa Europa S.L., con domicilio en C/ Almagro 11 6º 7ª 1 . 28010 Madrid (MADRID), NIF/CIF nº B65739856, presta servicios de la gestión del dominio del portal.
  •  Puede consultar la política de privacidad y demás aspectos legales de la compañía en el siguiente enlace: https://www.webempresa.com/aviso-legal.html
 • (TRIPADVISOR) TRIPADVISOR SPAIN SL, con domicilio en C/ AUSIAS MARCH, 148 -150PLANTA 4-7.08013,BARCELONA NIF/CIF nº B85760569, presta servicios de la gestión de las opiniones y comentarios de nuestros clientes como servicio de apoyo.
  • Puede consultar la política de privacidad y demás aspectos legales de la compañía en el siguiente enlace: https://tripadvisor.mediaroom.com/es-privacy-policy
 • (Asesoría/Gestoría)   La empresa contratada tratará los datos con la única finalidad de realizar sus servicios de asesoría/gestoría a Comercial Domingo Juárez, S.L. y siempre en el marco de cumplimiento de la normativa de protección de datos y respetando un acuerdo de confidencialidad.

Derechos de los interesados

El interesado tiene los siguientes derechos:

 • Podrá solicitar información sobre los datos de carácter personal almacenados que le conciernan (acceso)
 • Podrá solicitar que se corrija la inexactitud de sus datos personales. (rectificación)
 • Podrá solicitar la eliminación o limitación del tratamiento de sus datos personales y (supresión y limitación)
 • También podrá solicitar que se le pongan a disposición sus datos personales en un formato estructurado, corriente y de lectura mecánica.(portabilidad)

Para ello deberá enviarnos un escrito adjuntando una copia del DNI o documento que le identifique, a la dirección Calle Vicent - Andreu Estellés, 40 (Pol Ind Agro Reus), 43206 Reus, Tarragona o  también a través de nuestro correo electrónico [email protected]

El interesado también tiene derecho a presentar una reclamación ante las autoridades de protección de datos (Agencia Española de Protección de Datos). No obstante, cualquier cuestión relacionada con los datos le invitamos a contactar con nosotros para solucionarla.

Datos recopilados por usuarios de los servicios

En los casos en que el usuario incluya ficheros con datos de carácter personal en los servidores de alojamiento compartido, AMARENA no se hace responsable del incumplimiento por parte del usuario del RGPD.

Retención de datos en conformidad a la LSSI

AMARENA informa de que, como prestador de servicio de alojamiento de datos y en virtud de lo establecido en la Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI), retiene por un periodo máximo de 12 meses la información imprescindible para identificar el origen de los datos alojados y el momento en que se inició la prestación del servicio. La retención de estos datos no afecta al secreto de las comunicaciones y sólo podrán ser utilizados en el marco de una investigación criminal o para la salvaguardia de la seguridad pública, poniéndose a disposición de los jueces y/o tribunales o del Ministerio que así los requiera.

La comunicación de datos a las Fuerzas y Cuerpos del Estado se hará en virtud a lo dispuesto en la normativa sobre protección de datos personales.

Derechos propiedad intelectual AMARENA

AMARENA es titular de todos los derechos de autor, propiedad intelectual, industrial, "know how" y cuantos otros derechos guardan relación con los contenidos del sitio web www.amarena.cat y los servicios ofertados en el mismo, así como de los programas necesarios para su implementación y la información relacionada.

No se permite la reproducción, publicación y/o uso no estrictamente privado de los contenidos, totales o parciales, del sitio web www.amarena.cat sin el consentimiento previo y por escrito.

Propiedad intelectual del software

AMARENA dispone de los derechos de explotación y propiedad intelectual necesarios del software.

El usuario no adquiere derecho alguno o licencia por el servicio contratado, sobre el software necesario para la prestación del servicio, ni tampoco sobre la información técnica de seguimiento del servicio, excepción hecha de los derechos y licencias necesarios para el cumplimiento de los servicios contratados y únicamente durante la duración de los mismos.

Para toda actuación que exceda del cumplimiento del contrato, el usuario necesitará autorización por escrito por parte de AMARENA, quedando prohibido al usuario acceder, modificar, visualizar la configuración, estructura y ficheros de los servidores propiedad de AMARENA, asumiendo la responsabilidad civil y penal derivada de cualquier incidencia que se pudiera producir en los servidores y sistemas de seguridad como consecuencia directa de una actuación negligente o maliciosa por su parte.

Propiedad intelectual de los contenidos alojados

Se prohíbe el uso contrario a la legislación sobre propiedad intelectual de los servicios prestados por AMARENA y, en particular de:

•     La utilización que resulte contraria a las leyes españolas o que infrinja los derechos de terceros.

•     La publicación o la transmisión de cualquier contenido que, a juicio de AMARENA, resulte violento, obsceno, abusivo, ilegal, racial, xenófobo o difamatorio.

•     Los cracks, números de serie de programas o cualquier otro contenido que vulnere derechos de la propiedad intelectual de terceros.

•     La recogida y/o utilización de datos personales de otros usuarios sin su consentimiento expreso o contraviniendo lo dispuesto en Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de los mismos.

•     La utilización del servidor de correo del dominio y de las direcciones de correo electrónico para el envío de correo masivo no deseado.

El usuario tiene toda la responsabilidad sobre el contenido de su web, la información transmitida y almacenada, los enlaces de hipertexto, las reivindicaciones de terceros y las acciones legales en referencia a propiedad intelectual, derechos de terceros y protección de menores.

El usuario es responsable respecto a las leyes y reglamentos en vigor y las reglas que tienen que ver con el funcionamiento del servicio online, comercio electrónico, derechos de autor, mantenimiento del orden público, así como principios universales de uso de Internet.

El usuario indemnizará a AMARENA por los gastos que generara la imputación de AMARENA en alguna causa cuya responsabilidad fuera atribuible al usuario, incluidos honorarios y gastos de defensa jurídica, incluso en el caso de una decisión judicial no definitiva.

Protección de la información alojada

AMARENA realiza copias de seguridad de los contenidos alojados en sus servidores, sin embargo no se responsabiliza de la pérdida o el borrado accidental de los datos por parte de los usuarios. De igual manera, no garantiza la reposición total de los datos borrados por los usuarios, ya que los citados datos podrían haber sido suprimidos y/o modificados durante el periodo del tiempo transcurrido desde la última copia de seguridad.

Los servicios ofertados, excepto los servicios específicos de backup, no incluyen la reposición de los contenidos conservados en las copias de seguridad realizadas por AMARENA, cuando esta pérdida sea imputable al usuario; en este caso, se determinará una tarifa acorde a la complejidad y volumen de la recuperación, siempre previa aceptación del usuario.

La reposición de datos borrados sólo está incluida en el precio del servicio cuando la pérdida del contenido sea debida a causas atribuibles a AMARENA

Política a las Redes Sociales

AMARENA Dispone de un perfil corporativo en las Redes sociales Facebook, Youtube y Instagram.

Así, en Virtud cuyo Dispone el Reglamento Europeo de Protección de Datos 679/2016, la entidad es "Responsable del Tratamiento de Sus datos" con Motivo de la existencia de estos Perfiles en las Redes sociales y el hecho que nos siga y podamos seguir, también.

Esto quiere decir que, si decide incorporar su perfil corporativo como seguidor o dando un "Like" o un "Me gusta" en nuestros contenidos o perfiles, acepta la presente política, donde le explicamos sus derechos y sobre como hacemos servir sus datos.

En calidad de responsable del tratamiento de sus datos, garantizamos la CONFIDENCIALIDAD al TRATAMIENTO y el cumplimiento de sus derechos, todo siempre bajo a los efectos del reglamento antes mencionado.

Por otro lado, le informamos que utilizaremos estas Redes sociales para anunciar las noticias o información relevantes relacionadas con los productos y novedades e información de interés que suceden en AMARENA; o bien sobre temas que consideramos que pueden ser de su interés. Empleando los funcionalidades de estas plataformas, es posible que en su muro o perfil, vea publicadas noticias con este tipo de información.

Ahora bien, también le hacemos saber que no hay ningún vínculo entre AMARENA y estas plataformas o Redes sociales, por lo que aceptará su política de uso y condiciones una vez acceda a las mismas y / o valide sus avisos, términos y condiciones en el procedimiento de registro. Así, AMARENA no será nunca responsable por el uso o tratamiento de los datos que se haga fuera de la estricta relación y prestaciones de servicios indicadas en esta política.

Política de Cookies

Amarena utiliza galletas de terceros para el seguimiento y mejora de determinada funcionalidades y servicios. Puede consultar dicha política accediendo desde cualquier página de nuestra web desde el menú inferior.

Comunicaciones comerciales

En aplicación de la LSSI. AMARENA no enviará comunicaciones publicitarias o promocionales por correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente que previamente no hubieran sido solicitadas o expresamente autorizadas por los destinatarios de las mismas.

En el caso de usuarios con los que exista una relación contractual previa, AMARENA sí está autorizado al envío de comunicaciones comerciales referentes a productos o servicios de AMARENA que sean similares a los que inicialmente fueron objeto de contratación con el cliente.

En todo caso, el usuario, tras acreditar su identidad, podrá solicitar que no se le haga llegar más información comercial a través de los canales de Atención al Cliente.

Modificación de la presente política de privacidad

AMARENA se reserva el derecho a modificar la presente política para adaptarla a futuras novedades legislativas o jurisprudenciales, así como para futuros usos que pudiera realizar de los datos personales de los Usuarios de la página web.

En caso de que esta modificación afectara en cuanto al tratamiento de sus datos, por ejemplo, porque se pretende realizar algún tratamiento adicional de los mismos, no informado previamente, procederíamos a notificarle de esta realidad para que indique su conformidad o disconformidad.

Se recomienda al Usuario, en todo caso, que proceda a la lectura de la Política de Privacidad de nuestra página web cada vez que acceda.

24/05/2018